Led Depot

Artikel 1 Verkoop- en leveringsvoorwaarden  LED-DEPOT

 

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie van Led-Depot.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website www.Led-Depot.nl

2.3 Indien de klant dit verzoekt zal een schriftelijke kopie van de leveringsvoorwaarden kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 Productinformatie

3.1 De website www.Led-Depot.nl verstrekt de informatie per product / artikel.

3.2 Indien de klant meer informatie wenst zal Led-Depot desgevraagd de aanvullende informatie ter verduidelijking verstrekken.

3.3 De door Led-Depot  gehanteerde prijzen zijn per product / artikel en  exclusief BTW en  verzendkosten dit geldt zowel voor binnenland als buitenland.

3.4 De gehanteerde verzendkosten  / transportkosten zijn gerelateerd aan de kosten van de transporteur.

3.5 Gedurende de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Led-Depot worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen gehanteerd door de toeleveranciers en als gevolg van wettelijke veranderende tarieven.

Artikel 4 Wijze van bestelling, betaling door de klant

4.1 De door de klant gedane bestelling is een door de klant aanvaarde wettelijke overeenkomst met Led-Depot. Bestellingen kunnen door de klant per e-mail of via de website gedaan worden.

4.2 Zodra Led-Depot de bestelling per mail heeft ontvangen kan de klant de overeenkomst niet meer ontbinden.

4.3 Het is mogelijk om na – het maken van een afspraak – de bestelde goederen af te halen op ons bezoekadres tegen contante betaling. Pinnen is niet mogelijk.

4.4 De wijze van betaling is de keuze van de klant contant of per factuur. Betalen van bestellingen kan naar keuze van de klant.

* B2C vooraf of contant bij afhalen.

Betalen van bestellingen via de e-mail / website vindt plaats vooraf via de bank, na bijschrijving op de bank wordt het product / artikel verzonden.

*  B2B per factuur of bij afhalen contant.

Via de bank, binnen 14 dagen na dagtekening van de nagezonden factuur.

4.5 Bij vertraging in de voldoening van het factuurbedrag is de klant vanaf het tijdstip van het verstrijken van de betalingstermijn een wettelijke rente aan Led-Depot verschuldigd.

Daarnaast is de klant de eventueel door Led-Depot te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, vermeerderd met BTW en bijkomende kosten.

Artikel 5 Wijze van afleveren

5.1 Het is mogelijk om na – het maken van een afspraak – de bestelling af te halen op ons bezoekadres. Zoals in artikel 4 vermeldt kunnen goederen enkel afgehaald worden tegen contante betaling. Pinnen is niet mogelijk.

5.2 In alle andere gevallen levert Led-Depot de bestelde goederen af via transportbedrijf / koeriersbedrijf. De daarbij gehanteerde verzendkosten zijn afhankelijk van de gevraagde wijze van transport.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 Ontbinden van de overeenkomst kan enkel in geval van levering door Led-Depot van andere producten dan door de klant uitgevoerde bestelling. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 3 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst / aftekening de levering van het product door de klant.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet gebruiken en slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen het juiste product geleverd is.

6.3 Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking in onbeschadigde staat aan Led-Depot retourneren. De retourkosten zijn ten alle tijden voor de klant/besteller/ontvanger.

6.4 In geval van verkeerde levering door Led-depot zijn de verzendkosten voor retournering voor rekening van de leverancier. In geval van verkeerde levering door Led-Depot zal Led-Depot – in overleg met de klant – binnen een redelijke termijn alsnog de juiste producten / artikelen leveren aan de klant.

6.5 Led-Depot kan de klant uitsluiten van het herroepingsrecht in geval van bestellen en leveren van producten als niet voldaan is aan de punten artikel 6.1, 2, en 3

Artikel 7 Conformiteit en Garantie

7.1 Led-Depot staat er voor in dat de producten en/of artikelen voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid

7.2 De door Led-depot verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst kan doen gelden.

7.3 De klant vrijwaart Led-Depot voor aansprakelijkheid voor schade die de klant of derden eventueel lijden als gevolg van de overeenkomst.

7.4 Voor het geval de klant onverhoopt schade mocht lijden als gevolg van een aan Led-Depot toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, aanvaardt Led-Depot slechts aansprakelijkheid gelijk aan het toegeleverde product dan wel artikel. Led-Depot kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden en ondeskundig gebruik dan wel handelen.

Artikel 8  Levering en uitvoering

8.1 Led-Depot zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Led-Depot kenbaar heeft gemaakt.

8.3 Led-Depot zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan – binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat de klant de bestelling geplaatst heeft – bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

8.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Led-Depot het bedrag dat de klant – indien daar sprake van is – vooraf betaald heeft, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen aan de klant.

8.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Led-Depot  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

8.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Led-Depot tot het moment van bezorging / aftekening bij de klant.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Led-Depot, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

9.2 De bij Led-Depot  ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Led-Depot binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Led-Depot en de klant waarop deze leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Vaststelling

11.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld op 2 januari  2014 en maken deel van de door PTS-Technische Service gedeponeerde verkoopvoorwaarde bij de KvK te Venlo

Led-Depot Gedeponeerd bij de KvK te Roermond per datum.